Ein polisi preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Rydym yn parchu Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol yr DU (GDPR) ac mae’r polisi hwn yn esbonio sut yr ydym yn casglu a thrin unrhyw wybodaeth a roddwch i ni. Ni chewch unrhyw dermau cyfreithiol cymhleth na darnau hir o destun na ellir ei ddarllen. Nid oes gennym ddymuniad eich troi i gytuno i rywbeth y gallech chi ei ddifaru yn hwyrach.

Efallai y byddwn yn newid y Polisi hwn o dro i dro felly edrychwch ar y dudalen hon weithiau er mwyn sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n cytuno i’n polisi Preifatrwydd.

Eich Data, Eich Hawliau

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (General Data Protection Regulation neu GDPR) newydd, mae gennych nawr fwy o hawliau nag erioed o’r blaen. O dan y GDPR newydd, mae gennych yr hawl gyfreithlon i ofyn am unrhyw ddata y gallwn ei ddal arnoch chi; tynnu caniatâd; i’w ddileu o’n cronfa ddata o dan rai amgylchiadau (heb unrhyw effaith ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu cyn i’ch cais dynnu’n ôl); yr hawl amodol i brosesu gwrthrych; y cyfyngiad i beidio â phrosesu pellach heb ganiatād ymlaen llaw, ac i alluogi’ch data.

Sut ydym ni’n casglu’ch data?

We may collect data from you in the instance of when you contact us about our products and services by email or through our website, sign up to our newsletter, or when you apply for any vacancies we may have available.

Y wybodaeth a gasglwn

Gall gwybodaeth y gallwn ei chasglu ar eich cyfer gynnwys, ond heb ei gyfyngu i: Enw, Cyfeiriad, Cyfeiriad E-bost, Cyfeiriad IP yn ogystal â gwybodaeth am draffig i rai tudalennau.

Os ydych chi’n cofrestru am gylchlythyr, dim ond eich cyfeiriad e-bost y byddwn yn cadw.

Sut ydyn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth?

  • I ddiwygio ein gwefan a’i gwneud mor hawdd i’w defnyddio â phosib
  • Dosbarthu’r gwasanaethau cywir i chi
  • Am unrhyw wasanaethau cytundebol rhyngoch chi a ni
  • Am gylchlythyrau a diweddariadau
  • Ar gyfer swyddi gwag newydd a’r broses o geisiadau

Rydym yn dal eich gwybodaeth ar ein system cyn belled ag y bo angen dan rwymedigaethau cytundebol tan ddiwedd y gytundeb. Ein nod yw adolygu ein cyfnod cadw ar gyfer data yn rheolaidd gyda’r nod o beidio â dal y data yn hirach na’r angen. Mae’n ofynnol i ni gadw gwybodaeth benodol i gyflawni ein hawliau statudol.

Mae gennych yr opsiwn i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eich gwybodaeth – pwy all gael mynediad ato?

Rydym yn prosesu unrhyw ddata yn gyfreithlon a chyda thryloywder, ac rydym yn addo peidio â throsglwyddo’ch data i unrhyw drydydd parti. Dim ond eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti dan wasanaethau cytundebol sy’n cael ei drosglwyddo o dan eich cais a dim ond unrhyw wybodaeth berthnasol sy’n trosglwyddo. Ni fyddwn byth yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti, oni bai bod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu wedi’i awdurdodi gennych chi.

Ymwadiad Cyfreithiol

Rydym wedi ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac mor gyfredol â phosib. Fodd bynnag, ni roddir unrhyw sylwadau neu warantau am gywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd at unrhyw ddiben i’r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon ac ni fydd Orchard yn atebol i chi am unrhyw golled o unrhyw fath sy’n deillio o’r defnydd o’r wefan hon, neu unrhyw safle arall y cyfeirir ato neu sy’n gysylltiedig drwy’r wefan.

Mae cynnwys a dyluniad y wefan hon yn ddarostyngedig i hawlfraint Orchard (© Orchard 2010) neu fe’i defnyddir dan drwydded gan berchnogion hawlfraint trydydd parti. Mae’r holl hawliau mewn unrhyw farciau neu logos yn berchnogol ac yn berchen arnynt neu’n drwyddedig i ni. Gallwch chi wneud copïau o unrhyw ddeunydd ar y wefan hon ar gyfer eich defnydd personol yn unig. Ni ddylech chi fel arall ail-greu, dosbarthu, lawr-lwytho, postio, storio, trosglwyddo, darlledu, addasu neu ddarlledu pob rhan neu unrhyw ran o’r tudalennau ar y wefan hon at unrhyw ddiben neu ganiatâu neu gynorthwyo unrhyw berson arall i wneud yr un peth.

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym reolaeth drostynt a ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth am gynnwys gwefannau eraill sy’n gysylltiedig â’n gwefan a’ch bod yn eu cofnodi ar eich pen eich hun.

Gwaherddir cysylltiadau electronig â’r wefan hon heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Wrth i chi ymweld â’n gwefan, efallai y byddwn wedi trosglwyddo cwci i’ch cyfrifiadur. Mae cwci yn ddarn bach o wybodaeth a anfonwyd o’r wefan hon at eich porwr i’w storio ar eich cyfrifiadur. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanynt, yna mae esboniad defnyddiol a chymhleth ar Wicipedia, HTTP Cookies.

O ble mae’r cwcis yn dod?

Gall y meddalwedd sy’n rhedeg y wefan hon (Symffoni CMS) drosglwyddo cwci dros dro fel y gall gadw golwg ar yr hyn y mae’n ei wneud. Gan ei fod dros dro fe ellir ei ddileu pan fyddwch chi’n gadael yma neu ar ôl cyfnod o amser, fel arfer 30 munud.

Er mwyn inni allu mesur poblogrwydd swyddi ac ymweliadau safle, o lle mae pobl yn dod ac ystadegau cyffredinol eraill, rydym yn defnyddio Google Analytics. Gall storio cwcis i olrhain ymwelwyr newydd ac ailadroddus. Nid oes ganddo unrhyw fanylion ar bwy ydych chi.

Gall dolenni hysbysebu ddefnyddio cwcis i olrhain pa safle y daethoch ohono. Bydd rhai o’r rhain ar gyfer cysylltiadau cysylltiedig lle defnyddir cwcis mewn systemau olrhain a thalu. Nid ydym yn defnyddio cysylltiadau o’r fath na mecanweithiau hysbysebu i yrru traffig i’r wefan hon.

Dileu cwcis

Os hoffech wybod sut i gael gwared â chwcis, yna dylai AboutCookies.org fod o help.

Defnydd cwcie

Gan fod y wefan hon yn defnyddio meddalwedd a meddalwedd dadansoddol a grëwyd gan berson neu gwmni arall, mae defnyddio cwcis yn fwy na’n rheolaeth ac efallai na fyddwn yn gallu gofyn eich caniatâd mewn rhai achosion.

Sut i cwyno

Os ydych o’r farn nad ydym wedi cydymffurfio â GDPR o ran eich data personol, cysylltwch trwy gdpr@thinkorchard.com,neu, mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wybodaeth y gallwn ei ddal arnoch chi, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data, Rich trwy Al Wilsonargdpr@thinkorchard.com

Ein safle

Mae’r safle hwn yn storio briwsion ar eich dyfais ac yn casglu data dadansoddol i wella eich profiad pori.

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd