Amdanom Ni

Orchard ydym ni. Asiantaeth farchnata integredig arobryn, amlddisgyblaethol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Rydym yn hyrwyddo meddwl yn strategol, datrysiadau creadigol, ac effaith fasnachol.

Ein gwasanaethau

Creadigol

Rydym yn arbenigwyr mewn brandio, dylunio a datrysiadau creadigol pwrpasol, o strategaeth brand, lleoliad a hunaniaeth, i gynhyrchion a phrofiadau digidol.

Arloesi Digidol

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o helpu’ch busnes i adrodd stori gan ddefnyddio technoleg, o VR i AI, apiau, animeiddiadau, a fideos cyfranogol.

Cynnwys

Os oes arnoch chi angen cynnwys cyfryngau cymdeithasol sy’n drawiadol yn weledol neu adrodd straeon difyr ar eich gwefan, rydym yn creu cynnwys fideo, sain, cymdeithasol a digidol y mae pobl yn gallu uniaethu ag ef.

Digwyddiadau a Phrofiadau

Boed yn gynhadledd ar-lein, yn arddangosfa wyneb yn wyneb, yn weithredu brand, yn fyw, yn rhithwir neu’n hybrid, rydym yn brofiadol am sicrhau bod eich digwyddiad yn dod yn fyw.

Cyfathrebu

Gan gyfuno hysbysebu, cynllunio cyfryngau a phrynu, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol, rydym yn arbenigo mewn strategaeth, cynllunio a chyflwyno cyfathrebu sy’n cael eu sbarduno gan wybodaeth.

Ein dull o weithredu

Mae pob prosiect neu her sy’n dod drwy ein drysau yn mynd drwy ein proses dechnegol fanwl gywir sy’n ein galluogi i ddarparu datrysiadau pwrpasol, meddwl yn hyblyg, a llwyddiant mesuradwy.

Y cam cyntaf yw sgwrs i ddarganfod beth yw’r her y mae angen i ni ei datrys. Gallai hynny olygu gweithdai, sesiynau syniadau, neu fapiau meddwl er mwyn llunio briff manwl.

Yn y cam hwn rydym yn casglu’r arbenigwyr gorau o’n tîm i feddwl am syniadau a datrysiadau creadigol. Rydym yn edrych ar y briff, yn mireinio’r cysyniadau, ac yn creu cynllun ar gyfer sut rydym yn mynd i ddatrys yr her.

Pan fydd y syniad wedi’i fireinio a’i gytuno, rydym yn gweithio ar greu’r gweithredu, y cynnwys, y creadigol, neu’r elfennau y gellir eu cyflawni ar gyfer yr ymgyrch – ar amser, gan gadw at y briff ac o fewn y gyllideb.

Mae’r cam olaf hwn yn hanfodol i ddeall llwyddiant y prosiect ac i weld a ydym wedi rhagori ar eich disgwyliadau. Rydym yn edrych ar yr wybodaeth a’r cyflawniadau i ddeall sut gallwn barhau i sbarduno eich prosiect yn ei flaen, boed hynny drwy greu mwy, curadu’r hyn sydd gennych chi, neu ymgymryd â her newydd sbon.

Communications team talking, while working on an integrated project.
A picture of the Orchard studio.

I ni, nid rhywbeth ffasiynol yw cynaliadwyedd, yn syml, mae’n rhan greiddiol o bopeth rydym yn ei wneud. Rydym bob amser yn ymwybodol o’r amgylchedd, y cymunedau, a lles y bobl o’n cwmpas. Rydym wedi meithrin perthynas lwyddiannus gyda Gofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills – cymuned gynaliadwy ecogyfeillgar, leol – gan barhau â’n haddewid i blannu coed a gwneud gwahaniaeth.

Rydym yn gweithio’n barhaus gyda’r ymgynghorwyr cynaliadwyedd Alectro i fesur ein hallyriadau, i mesur ein hôl troed carbon, a’n helpu i wneud penderfyniadau gwybodus ar ein cynaliadwyedd yn y dyfodol. Gweler ein Hadroddiad 2023 yma. (*Adroddiad trydydd parti a gynhyrchwyd yn annibynnol).

Eleni, ein partner elusennol o ddewis yw Maint Cymru, sy’n helpu i ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol.

A member of the Orchard sustainability team planting.

Ein Tîm

Adam Palfrey
Pennaeth Nawdd a Gwerthiant

Adrian Jones

Adrian Jones
Pennaeth y Tîm Cynhyrchu

Alastair Wilson
Cyfarwyddwr

Aleighcia

Aleighcia Scott
Cynnwys

Alex Williams
Marchnata

Ananya Mahawar
Cyfathrebu

Andrew Griffiths

Andrew Griffiths
Cyfarwyddwr Creadigol

Andrew Jones
Cynnwys

Carys Matthews
Creadigol

Carys Oldall
Rheolwr Masnachol Actifadau

Catrin Morris
Cynnwys

Catrin Rees
Rheolwr Cynhyrchu

Cerys Greason
Cynorthwy-ydd Cynhyrchu

Chanice Stones
Digwyddiadau a Phrofiadau

Charlotte Fairs
Pennaeth Pobl a Diwylliant

Charys Bestley
Digwyddiadau a Phrofiadau

Cheryl Hughes

Cheryl Hughes
Cyfarwyddwr Cyfrif

Dai Butcher
Pennaeth Arloesi Digidol

Dylan Jones
Digwyddiadau a Phrofiadau

Edward Cullen
Pennaeth Gwasanaethau Ymgyrchoedd Creadigol

Elinor Rees
Cyfathrebu

Ellie French
Derbynnydd

Emma Bevan

Emma Bevan
Cynnwys

Emma Wordley

Emma Wordley
Pennaeth Marchnata

Gareth Delve

Gareth Delve
Cynnwys

Geraint Vaughan
Cyfathrebu

Holly Griffin
Cyfathrebu

Jim Carpenter

Jim Carpenter
Cyfarwyddwr

Jordan Gazzard
Creadigol

Josh Holland
Cynnwys

Josh Roughley
Digwyddiadau a Phrofiadau

Laura Hughes

Lara Hughes
Cynnwys

Laura Carpanini

Laura Carpanini
Pennaeth Cyfathrebu

Layla Howells
Cynorthwy-ydd Cyllid dan Hyfforddiant

Lee Baker

Lee Baker
Gweithrediadau

Lyndon Thomas
Cyfarwyddwr Creadigol

Maisy Williams
Cynnwys

Martyn Davis

Martyn Davis
Pennaeth Technegol

Nia Walters

Nia Talfryn Walters
Cynnwys

Nicola Scougall
Cynnwys

Owain Jones

Owain Jones
Cynnwys

Perla Nunez

Perla Ponce Nuñez
Digwyddiadau a Phrofiadau

Rhianedd Sion
Cynnwys

Rhidian Evans

Rhidian Evans
Cynhyrchydd Llinell a Rheolwr Cynhyrchiadau

Rob Johnson

Rob Johnson
Digwyddiadau a Phrofiadau

Rob Light

Rob Light
Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu

Robert Samuel

Robert Samuel
Digwyddiadau a Phrofiadau

Sara Jones
Rheolwr Contract

Sarah Thomas
Pennaeth Digwyddiadau

Shannon Looms
Swyddog Gweithredol Nawdd

Simon Goss

Simon Goss
Arloesi Digidol

Sinead Morris
Cyfathrebu

Stephanie Cobley
Gweithrediadau

Tim Powell

Tim Powell
Cyfarwyddwr

Ursula Marshall

Ursula Marshall
Pennaeth Arddangosfeydd

Vicky Smith
Cyfathrebu

Achrediadau

Eisiau gweithio gyda ni?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd