Ein 3 phrif reswm dros addo plannu coeden am bob swydd rydym yn ei chwblhau.

“Yr eiliad y byddwn ni’n penderfynu cyflawni rhywbeth, gallwn ni wneud unrhyw beth.” Greta Thunberg

Yn wyneb yr argyfwng amgylcheddol sydd ar ddod, mae brandiau’n ceisio adlewyrchu’r pryder cyhoeddus a marchnad yma, gan ymrwymo i dueddiadau allweddol cyfredol a cheisio gwella eu rhinweddau gwyrdd.

Roedden ni eisiau bod yn rhan o’r gymuned yma o newid, ac roedden ni eisiau cael menter a oedd yn realistig, yn gyraeddadwy ac yn ddiriaethol. Ac felly, sefydlwyd ‘Orchard Guarantree’. Dyma ein 3 phrif reswm dros addo plannu coeden am bob swydd rydym yn ei chwblhau.

1. Gwella ein rhinweddau amgylcheddol y tu hwnt i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu a dechrau gwneud iawn am weithgareddau.

Mae’n gysyniad mor syml – rydyn ni’n methu deall pam wnaethom ni ddim meddwl amdano cyn hyn.

Roeddem yn ffodus o ddod o hyd i bartner delfrydol ar ffurf Gofod Celf Gwledig Coed Hills, cymuned ecogyfeillgar sy’n byw yn gynaliadwy. Wedi’i sefydlu tua 20 mlynedd yn ôl fel gofod celf gwledig, mae bellach wedi dod yn lleoliad i briodasau ac yn gartref i tua 12 o bobl yn cyd-fyw’n gytûn – gan amddiffyn a hyrwyddo’r cysyniad o fyw cynaliadwy, ecogyfeillgar. Ethos y gallem uniaethu ag ef yn sicr.

Nid yn unig rydym wedi ymrwymo i ganfod, plannu a meithrin isafswm o 200 o goed y flwyddyn (a bydd 33% ohonynt yn goed ffrwythau*), ond bydd ein tîm hefyd yn cael y cyfle i wirfoddoli yn y gofod a dysgu popeth am gynaliadwyedd, o dyfu ein bwyd ein hunain, i adeiladu, cadw gwenyn, ac ynni adnewyddadwy ac ati – gan roi gwir werth i’r fenter dros gyfnod o flynyddoedd. A hyrwyddo tîm hapus.

Mae mwy i hyn wrth gwrs. O safbwynt busnes, mae’r fenter newydd hon yn rhoi buddion lluosog ac ategol hefyd – gan greu gwahaniaethu, ychwanegu gwerth i gleientiaid, yn ogystal â bod o fudd i’r blaned.

2. Bod yn gatalydd ar gyfer newid a dylanwadu ar eraill.

Rydym eisiau dylanwadu’n gadarnhaol ar eraill a helpu i newid ymddygiadau ac agweddau diwydiant, felly fel rhan o’r fenter hon, rydym hefyd yn rhoi cyfle i’n cleientiaid, partneriaid a ffrindiau ymuno a phlannu coed hefyd – gwaddol ein cydweithredu a’n prosiectau yn parhau am flynyddoedd lawer o dyfiant coed.

Ein gobaith yw y bydd y fenter hon yn gatalydd ar gyfer newid, ac y gall busnesau eraill ddod o hyd i rywbeth sy’n para iddyn nhw hefyd. Dyma’r pum elfen allweddol:

Lleol – ‘Meddwl yn fyd-eang, gweithredu yn lleol’. Mae gweithredu yn dechrau gartref
Cyraeddadwy – Camau bach, syml a all gael effaith gronnol fawr
Dringadwy – Dim terfyn uchaf i ni ein hunain nac i eraill
Diriaethol – Manteision y gallwch eu cyffwrdd a’u gweld (bydd arwydd hyd yn oed!)
Cynaliadwy – Ddim rhyfeddod dros dro neu ryw gimic

3. Yn olaf, mae’n ddiriaethol.

Fwy a mwy, mae cleientiaid yn chwilio am frandiau y gallant gysylltu â hwy a rhannu’r un gwerthoedd – gan greu partneriaethau drwy nodau a gwerthoedd cyffredin. Mae plannu coed yn ffordd ddilys a chyraeddadwy o wneud gwahaniaeth, ac mae pawb yn gallu gweld y manteision diriaethol drostynt eu hunain wrth i’r fenter dyfu.

Prosiectau sy’n dwyn ffrwyth yn llythrennol ac yn ffigurol.

Felly, dewch i ymuno â’n cymuned. Dydyn ni ddim yn mynd i achub y blaned, ond gallwn wneud y pethau bach i helpu.

Eisiau gwybod mwy am ein Rhaglen o Gynaliadwyedd? Cysylltwch

*Yn ôl ymchwil gan Brifysgol Cornell, gall coed afalau amsugno rhwng 10 ac 20 tunnell o garbon deuocsid yr erw bob blwyddyn a rhyddhau 15 tunnell o ocsigen. Waw!

Eisiau gweithio gyda ni?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd